Semaddan Troýan zyýanly programma üpjünçiligini nädip aýyrmalydygy barada maslahatlar

Zyýanly wiruslar tarapyndan dolandyrylýan kompýuteriň bolmagy gaty kyn bolup biler. Troýan, kompýuter ulgamyňyza sessiz girýän zyýanly wirus. Kompýuteriňize gözegçilik edenden soň, Troýan howpsuzlyk programmalaryňyzda saklanan gymmatly maglumatlary ýygnamak üçin işleýär. Köplenç bu wirus ahyrky ulanyjy pop-uplary we e-poçta spamlaryny basanda kompýuteriňize girýär. Troýan wirusy, kompýuteriňize gözegçilik edenden soň hakerlere bloglar we bank maglumatlary ýaly has duýgur maglumatlaryňyzy paýlaşyp biler.

Bu wirus, ahyrky ulanyjylary özüni adaty brauzer edip bellemek bilen belli sahypalara gönükdirýär. Troýan wirusy bilen ýokaşan kompýuter elmydama haýal görkezilýär. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Iwan Konowalow, bu programmany kompýuteriňizden pozmak üçin ulanyp boljak maslahatlary we maslahatlary paýlaşýar.

Troýan zyýanly howpuny nädip aýyrmalydygy barada görkezmeler

Iň ýokary derejeli kompaniýadan wirusa eýe bolmak sizi elmydama howpsuz saklar. Zyýanly programma üpjünçiligi zyýanly saýtlaryň we programmalaryň kompýuteriňize gurulmagynyň öňüni almaga kömek edýär. Kasperski, Makafi, Norton we BitDefender ulgamyňyz üçin ajaýyp antiwiruslary döredýän iň ýokary derejeli kompaniýalaryň hataryna girýär. Birnäçe kompaniýa kompýuteriňiz üçin mugt antiwirus hödürleýär. Şeýle-de bolsa, antiwirusyň premium wersiýasy ýokary derejeli howpsuzlyk derejesini kepillendirýär.

Premium antiwirus programmalary ahyrky ulanyjylara blokirleme opsiýalary we ogurlyga garşy dürli aýratynlyklary hödürleýär. Antivirus barada gowy karar bermek üçin, antiwirus kompaniýalary ulanyjylaryň gatnaşygyny ýokarlandyrmak we ulanyjylara programmalar bilen aragatnaşyk gurmak mümkinçiligini bermek üçin 30 günlük synag wersiýasyny hödürleýärler. Antiwirus göçürip almazdan ozal, awtomatiki täzelenme aýratynlygy göz öňünde tutulmaly zatlaryň arasynda bolmaly.

Tölegli antiwirus programmalary awtomatiki täzelenmeleri geçirýär we kompýuteriň ahyrky ulanyjysy tarapyndan meýilleşdirilen awtomatiki skaneri ýerine ýetirýär.

Troýany kompýuteriňizden aýyrmagyň alternatiw usullary

Troýan wirusy alternatiw usullar bilen aýrylyp bilner. Kompýuter eýeleriniň käbiri kompýuterlerini abraýly kompýuter abatlaýyş dükanlaryna we söwda nokatlaryna alyp, wirusy ýok etmegi makul bilýärler. Wirus ýok edilmek üçin kompýuteriňizi tehnige alyp bilersiňiz ýa-da olar size gelip bilerler. Abraýly ýerli kompaniýany gözläň we meseleleriňizi çözüň, hakyky wagtda size gaýdyp geljek ýerlerini alar.

Ösen Troýan wirusy

Käbir ýagdaýlarda Troýan wirusy ösüp biler. Bu ýagdaýda kompýuteriň ahyrky ulanyjysy, kompýuteri formatlamakdan başga çäresi galmaýar. Bu ýagdaýda ahyrky ulanyjy maglumatlary ýitirýär. Faýllaryňyzy diskde ätiýaçlandyryp bilersiňiz we faýllary täze Windows ulgamyna geçireniňizde düýpli skaner edip bilersiňiz.

Kompýuter ulanyjysy hökmünde, Troýa ýokaşan faýllary geçirmek ýa-da faýly bilgeşleýin göçürip almak arkaly zyýanly programma üpjünçiligini alyp bilersiňiz. Mugt programma üpjünçiligini internetden göçürip almak kompýuter ulanyjylary üçin uly howp döredýär. Onlaýn howpsuzlygyňyzy ýeterlik derejede belläp bolmaz. Elmydama abraýly kompaniýadan antiwirus gurmagy göz öňünde tutuň. Açylýan poplar, wiruslaryň kompýuter ulanyjylaryna girmeginiň derejesini ýokarlandyrýarlar. Haker bolmazlygy üçin brauzeriňizi yzarlaň.

send email